Prev Next

ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

กองคลัง เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดือนสิงหาคม 2563 เป็น ภายใน 30 กันยายน 2563

Read more

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเหมืองง่าในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อม…

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเหมืองง่าในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเหมืองง่าในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

Read more

เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563  

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563

Read more

เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (ฺBusiness Continuity Plan - BCP) ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563

Read more
กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรฯ 13 ต.ค. 63กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรฯ 13 ต.ค. 63...

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพิทักษ์ กาวิละ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนั [ ... ]

มอบเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 มอบเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ...

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมือง [ ... ]

เดินทางไปส่ง นางณิชนันทน์ นันตาเวียง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการเดินทางไปส่ง นางณิชนันทน์ นันตาเวียง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ...

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นายคนอง กัละหะ นายกเทศมนตรีฯ หมอบหมายให้ นายสงกรานต์ สุรินทอง เลขานุการ [ ... ]

การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ...

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายประฐม โหมดเทศ ประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้จัดให้มี [ ... ]

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2563โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2563...

วันที่ 29 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า นายคนอง กัลละหะ นายกเทศ [ ... ]

กิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันธงชาติไทย 28 ก.ย. 63กิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันธงชาติไทย 28 ก.ย. 63...

วันที่ 28 กันยายน 2563 ณ เทศบาลตำบลเหมืองง่า นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อม [ ... ]

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ