Prev Next

แบบแสดงความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติฯ 3 ฉบับ

แบบแสดงความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติฯ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (สามารถดาวน์โหลดได้)

Read more

ร่างเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

ร่างเทศบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.................

Read more

ร่างเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการประกอบกิจการตู้นำดื่มหยอดเหรียญ

ร่างเทศบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ............

Read more

ร่างเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ร่างเทศบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ...............

Read more
หารือช่วยเหลือเกษตรกรหารือช่วยเหลือเกษตรกร

วันที่ 6 ธ.ค. 60 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดย นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ ได้จัดให้มีก [ ... ]

ฟื้นฟูสุขภาพโดยวิธีรำวงย้อนยุคฟื้นฟูสุขภาพโดยวิธีรำวงย้อนยุค

22 ก.ย. 60 เวลา 09.00 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยนายสมิง ศรีเลศิลป์ ที [ ... ]

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเหมืองง่าประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเหมืองง่า...

วันนี้ (19 ก.ย. 60) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น [ ... ]

คัดเลือกประธานแม่บ้านตำบลคัดเลือกประธานแม่บ้านตำบล

วันที่ 19 ก.ย. 60 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า นายคนอง กัลละหะ นายก [ ... ]

กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัยกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย...

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ก.ย. 60 ที่ผ่านมา นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธา [ ... ]

 "โครงการผู้สูงวัยพลานามัยดี ชีวีเป็นสุข ห่างไกลโรค ครั้งที่ 2"...

15 ก.ย. 60 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเป [ ... ]

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ